งานอนามัยและสุขาภิบาล

“บริการสุขภาพเชิงรุก สร้างสุขในองค์กร”

สถานที่ตั้ง         ตั้งอยู่ ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา

การบริการ        ให้บริการทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์ ในเวลา 08.30 – 16.30 น.

วิสัยทัศน์            การบริการเชิงรุก  สร้างสุขในองค์กร  พัฒนาคุณภาพบริการได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

ขอบเขตภารกิจดำเนินการ

  1. บริการสุขภาพที่ครอบคลุมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค และการดูแลรักษาเบื้องต้น
  2. สร้างและจัดการองค์ความรู้ด้านสุขภาพ
  3. สร้างและพัฒนาแกนนำด้านสุขภาพ