บุคลากรงานอนามัยและสุขาภิบาล

บุคลากรงานอนามัยและสุขาภิบาล

 

อาจารย์วิบูลย์สุข  ตาลกุล

หัวหน้างานอนามัยและสุขาภิบาล

ผศ.ดร.กาญจนา  วงศ์สวัสดิ์

ที่ปรึกษา

อาจารย์ศศิวรรณ  ทัศนเอี่ยม

คณะกรรมการ

อาจารย์นำพร  อินสิน

คณะกรรมการ

ผศ.ณีรนุช  วรไธสง

คณะกรรมการ

อาจารย์จิราภรณ์  จำปาจันทร์

คณะกรรมการ

อาจารย์สุวัสสา  ปั้นเหน่ง

คณะกรรมการ

อาจารย์ภูวสิทธิ์  ภูลวรรณ

คณะกรรมการ

ดร.จรินทร์ทิพย์  ชมชายผล

คณะกรรมการ

นางสาวศันสนีย์  สุดทอง

เจ้าหน้าที่ประจำเรือนปฐมพยาบาล

นางสาวสุนิสา  บุญสาร

เจ้าหน้าที่ประจำเรือนปฐมพยาบาล